ح رو 5331

Mar 16, 2018 · رs او ح ر1ا ب ! ل , g د ا g, r˘د ا g ,! رo gر دsاو˘:ص # 21748 ة vط ا gv gv# r˘د ا g,! رo gر دsاو˘ :ص # 21755 جر ا ˘ عورv ا 23000 g#د ت ! ء , g#sاد ت !:ص # 23050 r˘د ا g,! رo gر دsاو˘ :ص # 23080 امکان ندارد که خداوند انسان رامجبور به گناه کند و سپس او را به خاطر انجام آن گناه کیفربرساند؛ این ستمی آشکار است و خداوند از ستم و تباهی‌پاک و ستوده است: »وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ . رمر ح لإ لىؤ خيشلإ رفاس ی ف ةي رثك ابتك ع لاط و ،رو هش ةد ع ك انه ث ك مو هـ ري غو ،ةرو نم لإ ۃ نيد ملاب ۃ يدو مح م لإ ۃبتك مو ت ي ی يس ح لإ ملاس ؤ إ خ يش ۃبتك م ب ث يد ح لإو ي رس فتلإ دنسب هزاجأو 9ش 5331 زییاپ ،3 هرامش ،3 هرو{ کوک یناور تملاس همانلصف 73 ناکدوک یاهلباقم ینامرفان للاتخا مئلاع اب یگتسبلد تلاکشم هطبار ٙٺشاظ٫٦ا مٚ رْو٪

2023-01-31
    Whiteboard
  1. راوًأو ةوْوعكا روً :
  2. خرید محصول