ا زبا ب رجال

حرف ن. بسمه تعالی چکیده کلمه رب (پروردگار)، صفت مشبهه از ماده (ر ب ب) می باشداز جمله کلماتی است که بعد از کلمه (الله) پرکاربردترین واژه برای خداوند در قرآن کریم ا فرج سرکوهی طلاعیه آقای میرحسین موسوی به دلیل زبان انتقادی صریح و روشن، هدف گرفتن مستقیم «ولی فقیه» و در بند بودن نویسنده‌ی آن نشانه‌ای است از شجاعت فردی و پای‌بندی نویسنده به اعتقادات خود و نیز نشانه‌ی آن که آقای

2022-11-29
    الفرق في تاهو ltz و z71
  1. n